No 2. - 5. jūlijam bērnu dienas centrā norisinājās vasaras Bībeles skola “ Augļu pēcpusdienas”, ko rīkoja Valmieras baptistu draudzes svētdienskolas komanda. Aktīvas, radošas, muzikālas un garšīgas nodarbības pulcēja aptuveni 30 bērnus vecumā no 2 – 14 gadiem, kas uzzināja, ka ir ne tikai tie augļi, ko varam baudīt un izgaršot, bet arī gara augļi, kas izaug katra sirdī.

Lasīt tālāk: Vasaras Bībeles skola "Augļu pēcpusdienas"


Kā jau ierasts katru gadu, arī šogad Kristīgā žēlsirdības centra jaunieši piedalījās Latvijas Lielajā talkā. Sakopt savu apkārtni iesākām jau 19. aprīlī, tadejādi varēja piedalīties vairāk dalībnieku. Pēc skolas jaunieši, ar darba cimdiem rokas devās uz Vanšu tiltu un sākot no turienes, līdz pat Tālavas ielai sakopa Gaujas krastu.

Lasīt tālāk: Lielā talka


Bied­rī­ba Kris­tī­gais žēl­sir­dī­bas centrs 12 ga­dos ie­man­to­ju­si at­pa­zīs­ta­mī­bu un part­ne­rus ne ti­kai Val­mie­rā un Lat­vi­jā, bet arī Vā­ci­jā un Zvied­ri­jā. Ne­sen bied­ru kop­sa­pul­cē pār­ska­tu par aiz­va­dī­tā ga­da vei­ku­mu snie­dza bied­rī­bas val­des priekš­sē­dē­tā­ja Gai­da Pev­ko, grā­mat­ve­de As­tra Ba­lo­de un Die­nas cen­tra va­dī­tā­ja Kai­ja Mu­ce­nie­ce.Sa­vu­kārt Die­nas cen­tra brīv­prā­tī­gais pa­līgs Uģis Ada­ta spilg­tā­kos cen­tra no­ti­ku­mus at­spo­gu­ļo­ja uz ek­rā­na.

Lasīt tālāk: Ar vienu mērķi - palīdzēt


Kristieši no Zviedrijas Ojabi draudzes bija ielūgti uz Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes nometni Pravietis savā zemē.

Nometne no 12. līdz 14. augustam notika draudzes namā Valmierā, Veides ielā 2. Sirsnīgā atkalsatikšanās un mīļā sadraudzība Jēzū Kristū tikai vēl vairāk stiprināja abu draudžu tālāko ceļu.

Ciemiņi svētdienā piedalījās dievkalpojumā Sv. Sīmaņa Dievnamā, bet pēcpusdienā ieradās biedrības Kristīgais Žēlsirdības centrs telpās Valmierā, Stacijas ielā, lai satiktos ar biedrības valdes priekšsēdētāju Gaidu Pevko un dienas centra vadītāju Kaiju Mucenieci.

Lasīt tālāk: Kristieši no Zviedrijas Ojabi draudzes


Šā gada marta mēnesī aprit jau desmitais gads, kopš Valmierā, Stacijas iela 26 darbojas „Kristīgais žēlsirdības centrs”. Sarunā un pārdomās par to, kas šo desmit gadu laikā mainījies, kas bijis veiksmīgi, kas ne tik veiksmīgi dalījās Gaida Pevko – „Kristīgā žēlsirdības centra” vadītāja, Ivans Dmitrijems – viens no centra dibinātājiem, Kaija Muceniece – bērnu dienas centra vadītāja, kā arī Inta Ramata un Elita Ūdre – „Kristīgā žēlsirdības centra” pavāres.

Kā pastāstīja Ivans Dmitrijems, ideja par šāda centra izveidi radās no Septītās dienas Adventistu draudzes locekļiem. Sākotnēji iniciatīva darboties bija 18 draudzes locekļiem, kas tad arī iesaistījās telpu remonta darbos, telpu iekārtošanā, ziedojumu meklējumos. Centra dibinātāji lielu paldies saka Valmieras vājdzirdīgo bērnu skolai, kas daudz palīdzējusi centra dibināšanas sākumposmā. Lielu paldies saka arī Dzidrai Jēkabsonei personiski.

Lasīt tālāk: Kristīgajam žēlsirdības centram - 10


Biedrība „Kristīgais žēlsirdības centrs” Valmierā, Stacijas ielā 26 darbojas jau desmito gadu. Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības un sadarbības partneru uzturētā bērnu labdarības virtuve šajos krīzes apstākļos ir arvien apmeklētāka. Šeit katru darba dienu mājīgi iekārtotā ēdamtelpā siltas bezmaksas pusdienas saņem ap 120 bērni vecumā līdz 18 gadiem, protams, palīdzība netiek atteikta nevienam.

Lasīt tālāk: Kristīgais žēlsirdības centrs – palīdzību neatsaka nevienam

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.