8. jūlijā Valmieras pilsētas pašvaldībā viesojās delegācija no sadraudzības pilsētas Halles. Vācijā mēra vietnieka Dītera Bāra (Dieter Baars) vadībā.

Pēc viesošanās pašvaldībā Halles pilsētas pārvaldes pārstāvji apmeklēja biedrībās "Kristīgais žēlsirdības centrs" Dienas centru un zupas virtuvi. Vācu draugi līdzi sev atveda kārtējo dāvinājumu, un ar organizācijas biedriem pārrunāja tā izmantošanu.


No 2. - 5. jūlijam bērnu dienas centrā norisinājās vasaras Bībeles skola “ Augļu pēcpusdienas”, ko rīkoja Valmieras baptistu draudzes svētdienskolas komanda. Aktīvas, radošas, muzikālas un garšīgas nodarbības pulcēja aptuveni 30 bērnus vecumā no 2 – 14 gadiem, kas uzzināja, ka ir ne tikai tie augļi, ko varam baudīt un izgaršot, bet arī gara augļi, kas izaug katra sirdī.

Lasīt tālāk: Vasaras Bībeles skola "Augļu pēcpusdienas"


Kā jau ierasts katru gadu, arī šogad Kristīgā žēlsirdības centra jaunieši piedalījās Latvijas Lielajā talkā. Sakopt savu apkārtni iesākām jau 19. aprīlī, tadejādi varēja piedalīties vairāk dalībnieku. Pēc skolas jaunieši, ar darba cimdiem rokas devās uz Vanšu tiltu un sākot no turienes, līdz pat Tālavas ielai sakopa Gaujas krastu.

Lasīt tālāk: Lielā talka


Bied­rī­ba Kris­tī­gais žēl­sir­dī­bas centrs 12 ga­dos ie­man­to­ju­si at­pa­zīs­ta­mī­bu un part­ne­rus ne ti­kai Val­mie­rā un Lat­vi­jā, bet arī Vā­ci­jā un Zvied­ri­jā. Ne­sen bied­ru kop­sa­pul­cē pār­ska­tu par aiz­va­dī­tā ga­da vei­ku­mu snie­dza bied­rī­bas val­des priekš­sē­dē­tā­ja Gai­da Pev­ko, grā­mat­ve­de As­tra Ba­lo­de un Die­nas cen­tra va­dī­tā­ja Kai­ja Mu­ce­nie­ce.Sa­vu­kārt Die­nas cen­tra brīv­prā­tī­gais pa­līgs Uģis Ada­ta spilg­tā­kos cen­tra no­ti­ku­mus at­spo­gu­ļo­ja uz ek­rā­na.

Lasīt tālāk: Ar vienu mērķi - palīdzēt


Kristieši no Zviedrijas Ojabi draudzes bija ielūgti uz Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes nometni Pravietis savā zemē.

Nometne no 12. līdz 14. augustam notika draudzes namā Valmierā, Veides ielā 2. Sirsnīgā atkalsatikšanās un mīļā sadraudzība Jēzū Kristū tikai vēl vairāk stiprināja abu draudžu tālāko ceļu.

Ciemiņi svētdienā piedalījās dievkalpojumā Sv. Sīmaņa Dievnamā, bet pēcpusdienā ieradās biedrības Kristīgais Žēlsirdības centrs telpās Valmierā, Stacijas ielā, lai satiktos ar biedrības valdes priekšsēdētāju Gaidu Pevko un dienas centra vadītāju Kaiju Mucenieci.

Lasīt tālāk: Kristieši no Zviedrijas Ojabi draudzes


Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.