Mums patīk smaidīt. Vēl lielāks prieks, ja varam kādu bērnu padarīt smaidošu. Ikdienā to dara biedrības “Kristīgais Žēlsirdības centrs” kalpotāji. Taču šoreiz, 2012. gada 17. novembrī, to izdarīja Dievs pats! Viņš aicināja visus Latvijas bērnus uz slavēšanas un kristīgās mūzikas festivālu “Mūzikas Spārni”, kuru organizē draudze Prieka Vēsts Rīgā, Bērzaunes ielā 6.

Un tieši mūsu audzēkņi, Kristīgā Dienas Centra bērni ar vecākiem, sasēdušies vienā autobusā ar Trikātas draudzes Svētdienas Skolas bērniem, devās uz festivālu “Mūzikas Spārni 2012”. Tas bija festivāla 10 gadu jubilejas pasākums. Bija draudžu slavēšanas grupu dziedātas un dejotas slavas dziesmas Dievam, bija Ventspils bērnu popgrupa “Jūras Akmentiņi”, kristīgais hiphops no “Kliķe1:16”, kā arī rotaļas, izklaides, pārsteigumi, bezmaksas dzērieni un popkorns, piepūšamās atrakcijas un dažādas balvas. Un, protams, uz atvadām – arī svētku salūts!

Lasīt tālāk: Ar mirdzošām acīm


15.novembrī Dienas centra bērni devās sveikt Latvijas svētkos tos cilvēkus, kuri mums ir palīdzējuši uzturēt telpas, atbalsta finansiāli vai materiāli un ir izrādījuši vienmēr labvēlīgu sirdi, lai palīdzētu padarīt bērnu ikdienu emocionālāku un piedzīvojumiem bagātāku!

Bērni sagatavoja katram labvēlim pa Lāčplēša ordenim (simbolizējot drosmi un paļāvību), sniedza apsveikuma kartiņas un Valmieras bērnu zupas virtuves pavāru gatavoto zemeņu ievārījumu no pašu lasītām zemenēm.

Lasīt tālāk: Pateicības gājiens


Pateicoties atbalstītāju ziedojumiem, bērni un jaunieši no Dienas centra, kā arī no Bērnu zupas virtuves varēja doties aizraujošā un izglītojošā ekskursijā uz Tartu, kur tie apmeklēja zinātnes centru "AHHAA".

Brīvlaiks tika izredzēts kā lielisks laiks šādas iespējas realizēšanai un jau 8:00 no rīta visi aizmigušām acīm leca iekšā autobusā, lai pavisam drīz jau paši varētu izmēģināt kā tas ir, kad brauc ar velosipēdu pa trosi virs citu apmeklētāju galvām, izjust kā pats spēj pacelt sevi un draugu trosē ierīkotā krēslā, skatīties kā 40C siltumā šķiļas cālēni, kā notiek mašīnas darbināšanas procesi, doties ar kosmosa kuģi plašajā Visumā vai nolaisties līdz pat Zemes dzīlēm,  un vēl daudz citu aizraujošu aktivitāšu, kuras liek darboties gan visām maņām, gan arī prātam, lai to visu saprastu.

Lasīt tālāk: Lielie atklājumi Tartu


8. jūlijā Valmieras pilsētas pašvaldībā viesojās delegācija no sadraudzības pilsētas Halles. Vācijā mēra vietnieka Dītera Bāra (Dieter Baars) vadībā.

Pēc viesošanās pašvaldībā Halles pilsētas pārvaldes pārstāvji apmeklēja biedrībās "Kristīgais žēlsirdības centrs" Dienas centru un zupas virtuvi. Vācu draugi līdzi sev atveda kārtējo dāvinājumu, un ar organizācijas biedriem pārrunāja tā izmantošanu.


No 2. - 5. jūlijam bērnu dienas centrā norisinājās vasaras Bībeles skola “ Augļu pēcpusdienas”, ko rīkoja Valmieras baptistu draudzes svētdienskolas komanda. Aktīvas, radošas, muzikālas un garšīgas nodarbības pulcēja aptuveni 30 bērnus vecumā no 2 – 14 gadiem, kas uzzināja, ka ir ne tikai tie augļi, ko varam baudīt un izgaršot, bet arī gara augļi, kas izaug katra sirdī.

Lasīt tālāk: Vasaras Bībeles skola "Augļu pēcpusdienas"


Kā jau ierasts katru gadu, arī šogad Kristīgā žēlsirdības centra jaunieši piedalījās Latvijas Lielajā talkā. Sakopt savu apkārtni iesākām jau 19. aprīlī, tadejādi varēja piedalīties vairāk dalībnieku. Pēc skolas jaunieši, ar darba cimdiem rokas devās uz Vanšu tiltu un sākot no turienes, līdz pat Tālavas ielai sakopa Gaujas krastu.

Lasīt tālāk: Lielā talka

Bied­rī­ba Kris­tī­gais žēl­sir­dī­bas centrs 12 ga­dos ie­man­to­ju­si at­pa­zīs­ta­mī­bu un part­ne­rus ne ti­kai Val­mie­rā un Lat­vi­jā, bet arī Vā­ci­jā un Zvied­ri­jā. Ne­sen bied­ru kop­sa­pul­cē pār­ska­tu par aiz­va­dī­tā ga­da vei­ku­mu snie­dza bied­rī­bas val­des priekš­sē­dē­tā­ja Gai­da Pev­ko, grā­mat­ve­de As­tra Ba­lo­de un Die­nas cen­tra va­dī­tā­ja Kai­ja Mu­ce­nie­ce.Sa­vu­kārt Die­nas cen­tra brīv­prā­tī­gais pa­līgs Uģis Ada­ta spilg­tā­kos cen­tra no­ti­ku­mus at­spo­gu­ļo­ja uz ek­rā­na.

Lasīt tālāk: Ar vienu mērķi - palīdzēt

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.